Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Five Star – Coaching, gevestigd te Wijchen, geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel. Hierna te noemen: FSC.

b. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke in de vorm van een lidmaatschap deelneemt aan een coaching programma van FSC.

c. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de diensten van FSC is geadministreerd.

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FSC en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan een coaching programma van FSC.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met FSC. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding

1. Aanmelding als Deelnemer en/of lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij één van de medewerker van FSC. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

2. Als het maximum aantal Deelnemers is bereikt, wordt de aspirant- Deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- Deelnemer krijgt bericht van FSC.

3. Binnen maximaal 7 dagen na inschrijving inclusief volledigheid intakeprocedure ontvangt Deelnemer zijn pakket fase 1.

4. Onder een volledige intakeprocedure wordt verstaan:

a. Een persoonlijk gesprek m.b.t. doelstellingen en wensen van Deelnemer. Dit zal uitgevoerd worden door een medewerker van FSC.

b. Een volledige lichaamsanalyse van Deelnemer bestaande uit: gewicht, huidplooimetingen en omtrekken.

c. Een foto van de Deelnemer/lid.

5. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet voerdraagbaar.

Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij FSC zal altijd ingaan op de datum van inschrijving en eindigen na de gekozen termijn, nooit eerder.

2. Het lidmaatschap zal automatisch eindigen op de datum aangegeven op het inschrijfformulier. Tot deze datum mag Deelnemer gebruik maken van de diensten aangegeven in het door hem/haar gekozen pakket. De inhoud het door lid gekozen pakket is nader in te zien op de website van FSC.

3. FSC werkt in periodes van 4 weken, betalingen worden voldaan in periodes van maanden. Een kalenderjaar bevat 13 werkperiodes en 12 betaalperiodes. Een lidmaatschap 12 maanden bevat automatisch en binnen de afgesproken prijs zodoende 13 werkperiodes. Een lidmaatschap van 6 maanden bevat ofwel 6 ofwel 7 werkperiodes, nader te bepalen Deelnemer en FSC via het inschrijfformulier ofwel de overeenkomst.

4. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan iedere nieuwe periode voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegane lidmaatschap.

5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt € 2,50 in administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven en het lidmaatschap ingetrokken zonder dat de

betalingsverplichting vervalt. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor de rekening van de Deelnemer (15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00).

6. Als het lid geen gebruik maakt van het lidmaatschap en/of de diensten die aangeboden worden door FSC, vindt geen restitutie of vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap plaats.

7. Op officieel en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is FSC gerechtigd zijn diensten tijdelijk niet (volledig) aan te bieden aan lid.

Artikel 5 Opschorting en beëindiging van het lidmaatschap

1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van FSC het lidmaatschap tijdelijk tot een maximum van zes maanden worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander ten genoegen van FSC deugdelijk bewijs.

2. FSC behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting van de lopende termijn vervalt.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid  

1. FSC aanvaardt geen enkelen aansprakelijkheid voor materiele- of immateriële schade, waaronder maar niet uitsluiten (een) blessure(s) of letsel.

2. Het gebruik van de trainingsschema’s, voedingsschema’s, trainingsmethodes en anderen diensten aangeboden door FSC, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).

3. De deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

4. Teven zal de Deelnemer FSC vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7 Persoonsgegevens

1. FSC verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. FSC kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij FSC door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van FSC zijn opgenomen. FSC en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FSC aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in arrondissement waar FSC gevestigd is.